Klimasikring af Kanalbyen - og hele Fredericia bymidte

Fra foråret 2015 og frem til starten af 2016 etablerer FredericiaC en klimasikringsløsning omkring Gl. Havn, som sikrer hele Fredericia bymidte og Kanalbyens område mod fremtidige havvandsstigninger.

Kanalbyen er et af de danske byområder, som har en særlig udfordring i forhold til at håndtere kommende havvandsstigninger, samtidig med at Fredericia som alle andre byer skal forberede sig på flere ekstreme vejrsituationer som følge af den globale opvarmning.

Med FredericiaC’s klimaløsning er det ikke kun den nye bydel men også hele Fredericias historiske bymidte, der sikres mod kraftige oversvømmelseshændelser – allerede i første etape af byudviklingen. Og som den første kystnære bymidte i Danmark.

Samtidig har det i forbindelse med udviklingsplanen for Kanalbyen været en central udfordring at finde kombinerede løsninger, der ud over at imødegå den fremtidige klimasituation fremmer andre af projektets mål.

Kanalby og klimasikring
Kanalbyen er Jyllands første kanalby, og netop kanalerne er et element i den samlede klimaløsning. Jord fra udgravning af kanalerne bruges nemlig sammen med anden jord til at hæve terrænet som værn mod havvandsstigninger - i det omfang jorden er ren nok til formålet.

Netop håndtering af jordforurening på det tidligere industriområde er også en del af den kombinerede klimaløsning. Det lag af ren jord, som bruges til at hæve terrænet, tjener nemlig samtidig til at indkapsle den forurenede jord på området.

Klimaløsningen hænger også sammen med hele parkeringsløsningen i den nye bydel, idet det hævede terræn samtidig anvendes til at integrere områdets fremtidige parkering under bebyggelse og i gårdrum, hvilket igen giver mulighed for at anlægge værdifulde grønne landskaber og byrum til glæde for områdets borgere.

Kanalerne er naturligvis samtidig et værdiskabende aktiv, der øger bydelens attraktivitet i forhold til investorer og kommende beboere – og plinter langs kajanlæg og kanaler indgår i klimaløsningen som et greb, der samtidig skal styrke bylivet og den rekreative værdi. Foruden at plinterne udgør en afskærmning mod indtrængende vandmasser, fungerer de til daglig som siddemøbler, der med udsigt til kanalerne eller Lillebælt vil gøre området ekstra attraktivt at opholde sig i. 

Klar i starten af 2015
Den første kanal i Kanalbyen samt klimaløsningen omkring Gl. Havn stod klar i starten af 2016.